Globalny ranking Zainteresowania Autorów w Koreańskiej Wikipedii

WikiRank.net
wer. 1.02
# Zmiany Nazwa Autorzy
101++ 미에현
102++ 인크루트
103++ 규슈
104++ 푸이
105++ 국가사회주의 독일 노동자당
106++ 북아메리카의 역사
107++ 크리스토퍼 콜럼버스
108++ 캘리포니아주
109++ 제5후쿠류마루
110++ Α
111++
112++ 남이섬
113++ 북아프리카
114++ 루아
115++ 루아 (프로그래밍 언어)
116++ 갑자
117++ 1000
118++ 을사
119++ 계해
120++ 윤달
121++ 증산도
122++ 이명박
123++ 세차 운동
124+4844 이순신
125+4851 대학수학능력시험
126+4852 노벨상
127+4867 한글
128+4868 오스트리아
129-103 문학
130+192 체첸 공화국
131+199 우크라이나
132-102 주기율표
133+239 운동 에너지
134+1618 1913년
135+275 화성
136+1682 웹 브라우저
137+1683 인터넷 익스플로러
138+1684 2000년
139+279 애니메이션
140+1744 한국철도공사
141+1755 A
142+1756 K
143+283 블로그
144++ 언어
145+1785 인류학
146+1792 오픈오피스
147++ 리눅스
148++ 컴퓨터 글꼴
149++ 문희준
150+1818 안중근
151+539 8월 19일
152+2102 6월 19일
153+2115 슬로베니아
154+2174 ISO 639
155+2177 고전역학
156+2214 워드 프로세서
157+2233 올림포스 12신
158+2298 1955년
159+2299 1995년
160+2324 1993년
161+2331 1925년
162++ 살만 루슈디
163+731 벨라루스
164+2334 1926년
165+2339 1998년
166-24 1946년
167-121 1997년
168+2348 국방
169-21 유럽 연합
170++ 조선 세종
171+2395 법학
172+2448 1971년
173++ 기원전 57년
174++ 75년
175++ 원자 질량
176++ 소수 (수론)
177+797 윤이상
178+2578 1906년
179+2609 헤이안 시대
180+2614 아우구스투스
181++ 독일어
182++ 동독
183+2691 히로시마현
184++ 키보드
185+2747 삼국사기
186+848 세벌식 자판
187++
188+2756
189+2769 스웨덴
190+2770 유엔
191+2775 정수
192++ 하드리아누스
193++ 한라산
194+876 동아시아
195++ 바티칸 시국
196++ IPv6
197++ 이탈리아어
198++ 삼풍백화점 붕괴 사고
199+2965 이집트
200+2986 음성학
<< < 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 > >>